cv: solos&group shows / prizes and collections / reviews & texts on my work / collaborations / education & jury / published work / commissions / wide-scope cv in NL

Plan ingediend in 2004
bij toenmalig Fonds BKVB (nu Mondriaanfonds)
en afgewezen
eerlijk is eerlijk, uitgangspunten zijn interessanter dan de vorm van het plan zelf;
dit is geschreven voordat ik social media kende, en is op een bepaalde manier een vorm daarvan

PROJECT BREED achtergronden

situatie: visie op recente geschiedenis
De laatste jaren wordt het kunstenaarsschap/cultureel producer-schap als activiteit steeds breder. Dit is zichtbaar in zowel in de ontwikkeling van mijn eigen kunstenaarsschap, als in dat van mijn collega’s in Stichting B.a.d en daarbuiten, alsook bij mijn studenten aan bijvoorbeeld de Willem de Kooning Academie.

Het kunstenaarsschap zoals mij dat in de academie was bijgebracht omvatte het bedenken, maken, exposeren, positioneren en documenteren van kunstwerken, het schrijven van statements, voorstellen en subsidieaanvragen, en eventueel het zitting nemen in commissies.

In de jaren ‘90 groeide de aandacht voor de uitwisseling als tool: het veranderen van visies door middel van ontmoeting en gesprek werd door een groeiende groep als actief onderdeel van het kunstenaarsschap gezien. Velen gingen in allerlei constellaties samenwerken.
Steeds meer kunstenaars introduceerden (massa)communicatievormen, (kunst)educatie, en immateriële ingrepen in het publieke domein binnen de scope van het kunstenaarsschap.
Bovendien zijn alle culturele producers in toenemende mate aangewezen op allerlei vormen van bijbanen. Bijna iedereen heeft dus meerdere werkkringen. Sommigen betrekken dit bewust binnen hun kunst, of zien het als een onmisbaar contrapunt.

fragmentatie en vermenging
Een en ander heeft tot gevolg dat de praktijk van culturele producers steeds meer wordt gefragmenteerd.
In plaats van één werkkring beweegt iedereen zich in meerdere situaties, en vervult meerdere rollen. En door e-mail en het mobieltje lopen vroeger gescheiden levenssferen (werkkringen, thuis, vrienden, familie) door elkaar.
Tegelijk worden door mensen zelf die verschillende sferen in toenemende mate als even belangrijk gezien.

persoonlijke positie ter illustratie
Mijn eigen werk heeft altijd deel uitgemaakt van een breed scala aan activiteiten. Vanaf het begin van de kunstacademie heb ik samengewerkt aan diverse projecten.
Met kunstenaarsgroep Antra (1986-1990) op de academie, aan experimentelel danstheater (Murw 1989-1993, KLAM (1993-1997), als lid van NEsTWORK in 1996 en als lid van Stichting B.a.d (vanaf 1995 in toenemende mate).
Daarnaast geef ik vanaf 1997 met groot enthousiasme les. Als gecommitteerde / gastdocent op verschillende academies (AKI, Rietveld, Den Bosch, HKU, Frank Mohr Instituut …), en vanaf 1999 in meer vast verband in Rotterdam.
Ook deed ik incidenteel commissiewerk.
Daarnaast heb ik een rijk geschakeerd sociaal leven. En nu ik sinds 2001 moeder ben heb ik ook in het zogenaamde privé-leven een uitgesproken taak.
Deze activiteiten zijn voor de ontwikkeling van mijn (visie op) kunst altijd van zeer groot belang geweest.

Lange tijd zag ik deze activiteiten als secundair: door mijn opleiding, en versterkt door de receptie van mij als ‘Beeldhouwer’ na het winnen van de Prix de Rome Beeldhouwen in 1992. Dit etiket heeft mij altijd enigszins dwarsgezeten, omdat ik mijzelf nooit zo zou omschrijven. De keuze voor een medium is voor mij altijd het gevolg geweest van een inhoudelijke aanleiding.

In mijn werk onderzoek ik de manieren waarop ik als individu ten opzichte van anderen kan bestaan. De indirecte communicatie met de toeschouwer, in mijn geval vaak middels het beeld, wil ik door een zeer persoonlijke inhoud qua intensiteit optillen tot die tussen bijvoorbeeld twee geliefden, of tussen moeder en kind. Daarom hebben titels vaak een directe ‘you’ als aanspreek-vorm: “X-pose (your self to me)”, “claiming space (for feeding you)”. Ik neem hierbij een mate van letterlijkheid voor lief, omdat de titel een beeld begeleid dat vaak tot een Karin-esk teken geabstraheerd is.
Ik werk dan ook in zeer diverse media, van (inderdaad) beelden en tekeningen tot tekstwerken, animaties, webwerksite en samenwerkingsprojecten.

waardering
In mijn academietijd was alleen het noemen van een nevenactiviteit al het toegeven van een artistiek failliet. Gelukkig zijn wat dat betreft de tijden veranderd en hecht ook het Fonds waarde aan deze informatie.
Maar nog steeds leidt bijvoorbeeld het noemen van moederschap of een docentschap tot een ongerust vragen naar hoe je kunst eronder lijdt.

Zowel in de kunstwereld als in de maatschappij is het glamoureuze succesgerichte individu nog steeds het model.
Professionaliteit, gedefinïeerd als het hebben van één focus, de herkenbaarheid van een beeldtaal, de mythevorming rond de persoon, zijn nog steeds bepalende factoren voor het succes van een kunstenaar. Misschien terecht.
Maar ik ben nieuwsgierig naar hoe de werkelijke praktijk van kunstenaars eruit ziet. Hoe zij zichzelf en hun werkzaamheden zien en omschrijven, hoe zij hun breed-te positioneren..
En vervolgens naar hoe het overkoepelende beeld van hedendaagse kunstproductie anno nu eruit ziet.

BREED project
Ik wil het BREED project ontwikkelen als platform dat de breedte van de hedendaagse interesse gebruikt, zichtbaar maakt en waarde geeft, misschien uiteindelijk zelfs glamouriseerd. Ook is het voor de deelnemers onderling interessant, te zien hoe iedereen vorm geeft aan een brede praktijk.

Bovendien zie ik het waarde-geven ook in financiële zin: alle deelnemers aan het project moeten ook een bijdrage ontvangen voor de moeite, vergelijkbaar met de tegemoetkoming voor het geven van een lezing. En niet zoals zo vaak gelukkig moeten zijn met de publicatie op zich!

Ik hecht eraan duidelijk te stellen dat hoewel ik de rol van initiator heb, en waarschijnlijk ook als ‘spin in het web’ zal (moeten) opereren, ik het project zie als een los en open uitwisseling/samenwerkingsverband.
Het concept voor BREED is ontwikkeld in overleg met: Liorah Hoek, Bibo, Arthur Clemens, Renée Kool, Nienke Eijsink, Ties Ten Bosch, Yumi Choi, Jason Coburn, Marijn van der Waa en Aletta de Jong (en in de toekomst vele anderen!).

BREED-typen
de deelnemers zijn BREED op twee of meer van onderstaande wijzen:

 • zijn actief op meerdere vakgebieden: diverse vormen van kunst / ontwerpen / programmeren / communicatie /
  redactie / bemiddeling en uitwisseling / beschouwing / educatie / publieke ruimte /

 • zijn cultureel producer in de brede zin van het woord

 • brengen geen hiërarchie aan tussen hoofd- en nevenactiviteiten

 • zien het belang van een gedeelde invloed op het creatieve proces, nemen ook bijdragen aan deel-aspecten van een project
  (zoals concept / brainstorm / vorm en uitvoering / communicatie / presentatie / PR / etc.) serieus

 • werken intensief samen, zien de meerwaarde van de som der delen, en een gemengde signatuur

 • werken vanuit concept en niet vanuit materiaal

 • kiezen bewust voor meerdere beeldtalen, media en/of presentatievormen

 • ontwikkelen zonodig eigen communicatie- en presentatie-platformen

 • hebben een fluïde werk- en/of denkproces

 • zien slechts een diffuse scheiding tussen privé- en beroepsmatige werkzaamheden

 • positioneren zichzelf BREED: zoeken niet naar één ‘image’ of stijl waarmee ze zichzelf verkopen

Omschrijving en motivering van het plan:

Het BREED project is een platform /forum van ± 200 cultuurmakers, voor een uitwisseling in diverse media over de veelzijdigheid van hedendaagse culturele praktijken.
Onderwerp en doel is, huidige brede visies hierop te verzamelen, onderzoeken, zichtbaar te maken en (ook onderling!) te communiceren.

proces: een ‘mailinglist-per-post’
15 cultuurmakers maken een BREED-bijdrage en geven die vervolgens door aan deelnemers van hun keuze, die vervolgens de mappen weer doorgeven aan deelnemers van hun keuze, etc.; totdat een maximum van 200 is bereikt (ivm financiën).

Ik vraag de deelnemers om een BREED-bijdrage die de visie op de eigen praktijk omvat / belichaamt of toont. Zij onderzoeken daarmee dus de breedte van hun praktijk en de manier(en) waarop die zichtbaar te maken is (cv, tijdsindeling, interview, diagram, etc.).
Deelnemers zijn vrij om in elk medium te reageren, zolang het in map kan (van liggend A4 formaat). Allerlei reacties zijn mogelijk: tekst, foto, digitaal, video op CD, etc. Een van de mogelijke deelnemers wil van het hele proces een documentaire gaan maken; een ander vormt een eigen netwerk van mensen, …
De deelnemers kopiëren hun bijdrage(n) en sturen één versie naar mij terug.
Elke deelnemer ontvangt een vergoeding, vergelijkbaar met die voor een lezing; het ook financieel waarderen van hun bijdrage is essentieel voor het BREED project!
Alle bijdragen worden bewaard in een archief. Ook wordt de bijdrage op een TWiki website online gezet.
TWiki is een samenwerkings-software, waarmee mensen gezamenlijk een site kunnen opzetten en veranderen. Een TWiki website is doorzoekbaar op recente veranderingen, attached documenten, A-Z. Online ontstaat dus een groeiend en veranderend archief dat voor alle deelnemers en geïnteresseerden van buitenaf inzichtelijk is.
Een andere versie blijft in de map en wordt doorgegeven aan een door de deelnemer zelf gekozen volgende deelnemer, enzovoorts. Misschien komt een map vroegtijdig terug en wordt ‘re-located’.
Van alle deelnemers worden e-mail en/of mobiel bijgehouden.

resultaat:
Er ontstaat een groeiende groep mensen die nadenken over hun brede praktijk en daar met elkaar over communiceren, via de map maar ook via e-mail, de website, etc.
Deelnemers worden gevraagd de zichtbaarheid van het geheel van hun activiteiten te vergroten en krijgen een opening om een vollediger beeld neer te zetten van de eigen praktijk. Ik wil de vaak van buitenaf opgelegde scheiding tussen wat binnen en buiten een bepaald circuit wordt getoont diffuser maken.
Door het presenteren van alle bijdragen op de website en in de mappen ontstaat een BREED beeld van huidige visies op de eigen praktijk. Het circuleren van de mappen onder de (zeg 200) deelnemers en het online TWiki archief, zijn de eerste vorm van publicatie.
In een later stadium zijn andere vormen van publicatie mogelijk. Zo wil ik een BREED live event organiseren met lezingen, presentaties, gelinkte webwerken, performances, video’s, etc, waar de deelnemers elkaar ontmoeten.

Voor mij persoonlijk is het BREED project interessant als onderzoek van de eigen context en positionering van het geheel van mijn praktijk.
Tegelijk wordt zo een BREED beeld getoond van huidige beeldende en kunst-praktijken van cultuurmakers, en de huidige kunstwereld uitgedaagd en ter discussie gesteld.
BREED is een podium voor de betrokkenen voor uitwisseling van visies waarbij tegelijk de deelnemers elkaar gaan aanspreken en een indruk van elkaars werk krijgen.

fases met tijdsaanduiding:
fase 1. opzetten / onderzoek eind 2004
fase 2. uitwisseling heel 2005
fase 3. archiveren van alle bijdragen op website, gelijktijdog met fase 2.
fase 4. samenvatten resultaten / uitzetten eventueel vervolg begin 2006

Na afloop van 1 jaar kan er een vervolg-project ontwikkeld worden, dat de resultaten van dit eerste (in zekere zin pilot-)project in kaart brengt en het onderzoek naar uitdrukkingsvormen al dan niet op andere wijze voortzet.